Cores / Colores / Colours / Dathanna

¿Por que este escudo e este nome?

Vaiamos por partes. A Coruña Gaelic Athletic Association ou A Coruña GAA é o nome deste equipo a efectos oficiais de rexistro na Gaelic Athletic Association. Outra cousa é o nome de batalla. Ese é Fillos de Breogán. Logo dunha votación relizada nesta web durante o mes de xullo de 2010, ése foi o nome elixido. E é unha denominación que ten moito que ver coa Coruña, con Galicia e con Irlanda.

No Libro das Invasións de Irlanda, un compendio de manuscritos que narran as diferentes conquistas que sufriu a illa esmeralda ata o século XI, vencéllase a existencia do pobo gaélico a Galicia. Fálase dos celtas gaélicos (os irlandeses e os escoceses) como os descendentes do rei Fénius Farsaid, un dos setenta e dous próceres construtores da Torre de Babel. De aí naceu a lingua irlandesa, posto que o seu avó, Gaedel Glas, tomouna de entre as setenta e dúas linguas nas que se dividiu o mundo trala caída da Torre. Gaedel emparellouse con Scotta, a filla do faraón de Exipto, e co seu pobo comezaron un éxodo de catrocentos corenta e catro anos, rematando en Gallaecia. Alí, un dos seus descendentes, Breogán, funda Brigantia, A Coruña na actualidade. Nesa nova cidade, constrúe unha torre, a chamada agora Torre de Hércules, dende a que o seu fillo Ite divisa Irlanda. 

Ite viu unha illa verde e foi aló. A xente da deusa Danu (os Tuatha Dé Danann), os poboadores de Irlanda antes da chegada dos celtas, asasinaron ó fillo de Breogán. Décadas despois, Mil, neto de Breogán, vingou a morte de Ite e conquistou Irlanda. De aí que os primeiros habitantes celtas da illa, os milesianos (chamados así polo seu líder Mil), fosen os descendentes de Breogán vidos de Galicia.

Non deixa de ser unha lenda, pero, graciñas ó poema de Pondal, o Himno Galego, Os Pinos, perviviu no tempo na nosa terra. Así, Galicia pasa a ser o Fogar de Breogán e a Nazón de Breogán, como cantamos os versos do poeta de Ponteceso.

Por outra banda, no escudo figura a bandeira do Porto da Coruña. A bandeira histórica da cidade da que se copiou a bandeira de Galicia. Sobre ela, un cranio e dúas tibias. Representan a Xerión, o xigante que matou Hércules, segundo conta a mitoloxía grega, e que soterrou debaixo de onde logo se erguería a Torre de Hércules na Coruña. Tamén representan a Ite morto, o fillo de Breogán, que, coa posterior vinganza do neto de Breogán Mil, permitiu esa ligazón lendaria entre Irlanda e Galicia. Ademais, un balón do que realmente importa: o fútbol gaélico.

Por último, as cores do equipo: azul, branco e negro. Azul e branco pola bandeira da Coruña, a bandeira de Galicia e porque, graciñas ó Deportivo que tamén tomou as cores da bandeira, son o símbolo desta cidade e esta terra polo mundo adiante. O negro, como elemento diferenciador e porque xogamos cos temas de Xerión e de Ite, relacionados coa morte, coma nós, que morremos por este equipo. E, por riba de todo, porque azul, branco e negro quedan chulísimos. ;)
Why this shield and the name?

Let's break this down. Gaelic Athletic Association A Coruña or A Coruña GAA is the name of this team official purposes in the register of the Gaelic Athletic Association. Another thing is the nom de guerre. That is Fillos of Breogán (Briogann's Sons). After a vote taken on this website during the month of July 2010, that was the name chosen. It is a name that has a lot to do with Corunna, Galicia and with Ireland.

In the Book of Invasions of Ireland, a collection of manuscripts that narrate the various conquests that suffered the Emerald Isle until the eleventh century, linking the existence of the gaelic people to Galicia. There is talk of the Celtic Gaels (Irish and Scottish) and the descendants of King Fénius Farsa, one of the seventy-two heroes builders of the Tower of Babel. This gave the Irish language, as his grandfather, Gaedel Glas, took seventy-two languages in which the world was divided after the fall of the Tower. Gaedel was paired with Scotta, the daughter of Pharaoh of Egypt, and its people began an exodus of four hundred forty-four years, ending in Gallaecia. There, one of his descendants, Briogann, founded Brigantium, Corunna today. In this new city, build a tower, now called Tower of Heracles, from which his son Ith currency Ireland.

Ith was a green island and there was. The people of the goddess Danu (Tuatha Dé Danann), the people of Ireland before the arrival of the Celts, killed the son of Briogann. Decades later, Míl Espáine, grandson of Briogann, avenged the death of Ite and conquered Ireland. Hence, the early Celtic inhabitants of the island, the Milesians (named after its leader Míl Espáine), were the descendants of Briogann from Galicia.

No longer a legend, but thanks to Pondal poem, the Galician Hymn, The Pines, persisted over time in our land. Thus, Galicia becomes Briogann's Home and Briogann's Nation, as we sing the verses of poet from Ponteceso.

Moreover, the shield contains the flag of the Corunna's Port. The historic flag of the city that was copied to the flag of Galicia. On it, a skull and crossbones. The circles represent Geryon, a giant who was killed by Heracles, so says the Greek mythology, and buried beneath what was then lifted the Tower of Heracles in Corunna. They also represent Ith died, the son of Briogann, with the subsequent vengeance of Míl Espáine Briogann's grandson, allowed the legendary link between Ireland and Galicia. In addition, a ball that really matters: gaelic football.

Finally, the team's colors: blue, black and white. Blue and white flag of A Coruña, Galicia flag and because, thanks to Deportivo also took the colors of the flag, those colours are the symbol of this city and this land all over the world. The black, as a differentiating factor and because we played with the themes of Geryon and Ith, related to death, like us, we die for this team. And above all, because blue, black and white are cool. ;)O nome e as cores do equipo decididos por votación

Posto que parecía que o nome da "Compaña" fora posto por real decreto do fundador, era lóxico que houbese consenso sobre o nome do equipo. Por  iso, os visitantes da páxina elixiron ata o día 31 de xullo de 2010 entre as diferentes propostas do fundador e as achegadas polos compoñentes do grupo de facebook. A votación estivo limitada a unha votación por día, dende a mesma IP.

O mesmo ocorreu coas cores do equipo. A xente decidiu que o nome sexa o de "Fillos de Breogán" por tan só tres votos de diferencia. Coas cores, a diferencia foi de dez votos entre a equipación gañadora (branquiazul horizontal) sobre a segunda (branquinegra horizontal).

¡Graciñas a todos por participardes! 

 

Anterior xunta directiva (ano 2011)

Presidente: Wences

Secretario: Óscar 

Tesoureiro: Sebas

Vogal: Gerry

Vogal: Rubén

Vogal: Pedro

Vogal: Gabriel

Vogal: Bruno

Vogal: Alberto

Vogal: Martín


Responsables da sección feminina:

Patri

Kamy


 

 

¿Por qué este escudo y este nombre?

Vayamos por partes. A Coruña Gaelic Athletic Association o A Coruña GAA es el nombre de este equipo a efectos oficiales en el registro de la Gaelic Athletic Association. Otra cosa es el nombre de batalla. Ése es Fillos de Breogán. Después de una votación realizada en esta web durante el mes de julio de 2010, ése fue el nombre elegido. Y es una denominación que tiene mucho que ver con A Coruña, con Galicia y con Irlanda.

En el Libro de las Invasiones de Irlanda, un compendio de manuscritos que narran las diferentes conquistas que sufrió la isla esmeralda hasta el siglo XI, se vincula la existencia del pueblo gaélico a Galicia. Se habla de los celtas gaélicos (los irlandeses y los escoceses) como los descendientes del rey Fénius Farsaid, uno de los setenta y dos próceres constructores de la Torre de Babel. De ahí nació la lengua irlandesa, puesto que su abuelo, Gaedel Glas, la tomó de las setenta y dos lenguas en las que se dividió el mundo tras la caída de la Torre. Gaedel se emparejó con Scotta, la hija del faraón de Egipto, y con su pueblo comenzaron un éxodo de cuatrocientos cuarenta y cuatro años, terminando en Gallaecia. Allí, uno de sus descendientes, Breogán, funda Brigantium, A Coruña en la actualidad. En esa nueva ciudad, construye una torre, la llamada ahora Torre de Hércules, desde la que su hijo Ith divisa Irlanda.

Ith vio una isla verde y allá fue. La gente de la diosa Danu (los Tuatha Dé Danann), los pobladores de Irlanda antes de la llegada de los celtas, asesinaron al hijo de Breogán. Décadas después, Mil, nieto de Breogán, vengó la muerte de Ite y conquistó Irlanda. De ahí que los primeros habitantes celtas de la isla, los milesianos (llamados así por su líder Mil), fueran los descendientes de Breogán venidos de Galicia.

No deja de ser una leyenda, pero, gracias al poema de Pondal, el Himno Gallego, Os Pinos, pervivió en el tiempo en nuestra tierra. Así, Galicia pasa a ser el Fogar de Breogán y la Nazón de Breogán, como cantamos los versos del poeta de Ponteceso.

Por otra parte, en el escudo figura la bandera del Puerto de A Coruña. La bandera histórica de la ciudad de la que se copió la bandera de Galicia. Sobre ella, un cráneo y dos tibias. Representan a Gerión, el gigante al que mató Hércules, según cuenta la mitología griega, y que enterró debajo de donde luego se levantaría la Torre de Hércules en A Coruña. También representan a Ith muerto, el hijo de Breogán, que con la posterior venganza del nieto de Breogán Mil, permitió ese enlace legendario entre Irlanda y Galicia. Además, un balón de lo que realmente importa: el fútbol gaélico.

Por último, los colores del equipo: azul, blanco y negro. Azul y blanco por la bandera de A Coruña, la bandera de Galicia y porque, gracias al Deportivo que también tomó los colores de la bandera, son el símbolo de esta ciudad y de esta tierra por todo el mundo. El negro, como elemento diferenciador y porque jugamos con los temas de Gerión y de Ith, relacionados con la muerte, como nosotros, que morimos por este equipo. Y, por encima de todo, porque azul, blanco y negro quedan chulísimos. ;)


Cén fáth sciath seo agus an t-ainm?


Is é an chéad. Is é Cumann Lúthchleas Gael Chruinne nó Chruinne CLG an ainm seo, chun críocha fhoireann sa chlár de Chumann Lúthchleas Gael oifigiúil. Is é rud eile an nom de guerre. Is é sin an Fillos de Breogán (Mhic Briogann). Tar éis a dhéantar vótáil ar an suíomh seo le linn na míosa i mí Iúil 2010, go raibh an t-ainm a roghnaíodh. Tá sé a ainm go bhfuil go leor a dhéanamh leis an Chruinne, Ghaleesh agus le hÉirinn.
Sa Lebor Gabála Érenn, cnuasach iontach de lámhscríbhinní a insint an conquests éagsúla a d'fhulaing an Oileán Glas go dtí an aonú aois déag, ag nascadh go bhfuil na daoine gaelacha a  Ghaleesh. Tá caint na nGael Cheilteach (Gaeilge agus na hAlban) agus sliocht na Rí Fénius Farsa, ar cheann de na 72 tógálaithe laochra an Túr Babel. Thug sé seo leis an nGaeilge, mar a sheanathair, Gaedel Glas, ghlac 72 teangacha ina roinneadh an domhain tar éis titim an Túr. Bhí péireáilte Gaedel le Scotta, thosaigh an iníon Pharaoh na hÉigipte, agus a dhaoine a chuirfeadh deireadh leis an 444 bliain, a chríochnaíonn i Gallaecia. Ann, ceann amháin de dá shliocht, Briogann, a bunaíodh Brigantium, Chruinne lá atá inniu ann. Nua sa chathair seo, túr a thógáil, ar a dtugtar anois Túr Earcail, as a chuid mac lónadóireacht Ith airgeadra na hÉireann.
Bhí lónadóireacht oileán glas agus ní raibh. Na daoine ar an bandia Danu (Tuatha Dé Danann), a mharaítear mhuintir na hÉireann roimh theacht na Ceiltigh, mac Briogann. Blianta ina dhiaidh sin, ghlac ahl Espáine, ua de Briogann, díoltas an bás lónadóireacht agus bhuaigh Éire. Dá bhrí sin, go luath an áitritheoir Ceilteach ar an oileán, bhí an Milesians (ainmnithe i ndiaidh a ceannaire Espáine milliún), an sliocht na Briogann ó Ghaleesh.
Thuilleadh finscéal, ach a bhuíochas dán Pondal, fós an Iomann Gailísis, i lár na gcrann, thar thréimhse ama in ár dtalamh. Dá bhrí sin, éiríonn Ghaleesh Baile Briogann agus na Náisiún Briogann's, mar atá muid ag canadh na véarsaí de file as Ponteceso.
Thairis sin, tá an sciath an bratach Port an Chruinne. Is éard é bratach stairiúil na cathrach a chóipeáil go mór leis an bratach de Ghaleesh. Ar sé, cloigeann agus cnámha. Ionadaíocht na ciorcail Geryon, fathach a maraíodh le Earcail a deir, agus mar sin an miotaseolaíocht na Gréige, agus cad a bhí curtha i leataobh faoi bhun ansin an Túr Earcail i Chruinne. Léiríonn siad freisin a fuair bás lónadóireacht, an mac Briogann, leis an vengeance ina dhiaidh sin ua ahl Míl Espáine Briogann, a cheadaítear an nasc legendary idir Éire agus an Ghailís. Ina theannta sin, liathróid go ábhair i ndáiríre: peil gaelach.
Ar deireadh, rinne an fhoireann's dathanna: gorm, dubh agus bán. Gorm agus bratach bán de Chruinne, Ghaleesh bratach agus dá bharr, a bhuí le Deportivo thóg na dathanna na brataí, tá na dathanna an siombail an chathair seo agus an talamh seo ar fud an domhain. An dubh, mar fhachtóir idirdhealú agus mar gheall ar imir muid leis na téamaí Geryon agus Ith, a bhaineann le bás, cosúil le linn, faigh bás muid an fhoireann seo. Agus thar aon rud eile, mar gheall ar gorm, dubh agus bán deas. ;)


 

Socios 2011

Wences

Óscar 

Sebas

Gerry

Martín

Peter

Bruno

Rob

Pedro

Rubén

Marcos

Gabriel

Alberto

Ripa

Pablo Fuentes

Pablo Bregua

Hugo

Álex Rizzo

Dani

Erick 

Xio

Carlos Seco

Tom

Álex Vidal

Juan

Pedro Alberte

Iago

José Antonio

Brais

Aro  

Raúl  

David

Pepe

Séanie

Julián

 

 
Make a Free Website with Yola.